Comparison

🌸 NounA と NounB と どちらが Adjective ですか
NounA to NounB to dochira ga Adjective desu ka
Which is more Adjective? NounA or NounB?

🌸 NounB (or NounA) のほうが Adjective です
NounB (or NounA) no hou ga Adjective desu
NounB (or NounA) is more Adjective.

北海道と大阪とどちらが暑いですか。
hokkaidou to oosaka to dochira ga atsui desu ka
Which place is hotter? Hokkaido or Osaka?

大阪のほうが暑いです。
oosaka no hou ga atsui desu
Osaka is hotter.

新幹線と電車とどちらが高いですか。
shinkansen to densha to dochira ga takai desu ka
Which one is more expensive? Bullet Train or Train?

新幹線のほうが高いです。
shinkansen no hou ga takai desu
Bullet Train is more expensive.

肉と魚とどちらが好きですか。
niku to sakana to dochira ga suki desu ka
Which one do you prefer? Meat or Fish?

肉のほうが好きです。
niku no hou ga suki desu
I prefer meat.

🌸 NounA はNounB よりAdjective です
NounA wa NounB yori Adjective desu
NounA is more Adjective than NounB.

日本はアメリカより小さいです。
nihon wa amerika yori chiisai desu
Japan is smaller than America.

北海道は大阪より寒いです。
hokkaidou wa oosaka yori samui desu
Hokkaido is colder than Osaka.

🌸 NounA より NounB ほうがすきです
NounA yori NounB no hou ga suki desu
I like NounB than NounA

りょうりはつくるよりたべるほうがすきです。
Ryōri wa tsukuru yori taberu hou ga suki desu.
I like eating more than cooking.

てんぷらよりおすしのほうがすきです。
Tenpura yori o-sushi no hou ga suki desu.
I prefer sushi over tempura.